Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

 

Regulamin Samorządowego Przedszkola Nr 17 w Krakowie

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia opiekę od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. 
Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz dla pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:
1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rekrutację do przedszkola prowadzi się w oparciu o zintegrowany system elektronicznej rekrutacji opracowany przez Gminę Miejską Kraków – Wydział Edukacji.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniony wniosek.
3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
4. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców/opiekunów prawnych), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
5. Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego od rodziców/opiekunów prawnych.
6. Nauczyciel nie ma prawa podawać leków dzieciom.
7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
8. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci - sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.
9. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii.
10. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.
11. Czas pracy przedszkola: 6:30-17:30 od poniedziałku do piątku
12. Dziecko powinno być odebrane z sali przedszkolnej do godziny 17:15 przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, a do godziny 17:30 należy opuścić budynek przedszkola.
13. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującej podstawy programowej określonej przez MEN dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
14. W miarę potrzeb rodziców i możliwości finansowych oraz organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe np. rytmika.
15. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność jest odpłatna. Stawkę dzienną za wyżywienie dzieci ustala dyrektor. Wysokość opłaty stałej ustala Gmina Miejska Kraków.
16. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
17. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
- brak wiadomości o powodach nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc)
- nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień statutu przedszkola.
18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
19. Informacje o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem.
20. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola nr 17:
- Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola – załącznik nr 1.
- Regulamin spacerów i wycieczek – załącznik nr 2.
- Instrukcja bezpieczeństwa na terenie przedszkola – załącznik nr 3.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 17

A. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola.
1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych. Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z tym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do sali zbiorczej. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki
4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna prawnego ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzić do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć takiego dziecka. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 
7. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie..
8. W godzinach od godz. 6.30 do 8.30 rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci do sali zbiorczej. Od godz. 8.30 czynne są już wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do danej grupy.

B. Odbieranie dziecka z przedszkola.
1. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice/opiekunowie prawni osobiście przekazują wychowawcy na początku każdego roku szkolnego. Może ono być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
2.  Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
3. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania takiej osoby.
5. W szczególnym przypadku dzieci mogą  być odebrane przez osoby nie ujęte w oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora lub nauczyciela. Nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować.
6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, numerów kontaktowych rodziców, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. stan nietrzeźwości, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
9.  Odbiór dziecka następuje w danej grupie w zależności od grafiku pracy nauczyciela - od godziny 15.00 do 17.15 z sali zbiorczej, a do godziny 17:30 należy opuścić budynek przedszkola.
10. Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko. Z terenu przedszkolnego może pozwolić odejść dziecku dopiero wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu grupy.

C. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola.
1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola (17.30) nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do 0,5 godziny.
3. Po upływie tego czasu nauczyciel powinien powiadomić dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
5. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
 Jeżeli sytuacja się powtarza, informuje się o tym fakcie dyrektora i pedagoga szkolnego w celu skierowania sprawy o zaniedbanie opieki nad dzieckiem do Sądu Rodzinnego.


 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 17 W KRAKOWIE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a) Przedszkolu – rozumie się przez to Samorządowe Przedszkole nr 17 w Krakowie; 
b) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Spacerów i Wycieczek w Samorządowym Przedszkolu nr 17 w Krakowie; 
c) Dyrektorze lub wicedyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora lub Wicedyrektora Samorządowego Przedszkola nr 17 w Krakowie; 
d) Nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu nr 17 w Krakowie; 
e) Dzieciach – rozumie się przez to dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 17 w Krakowie; 
2. Przedszkole może organizować i prowadzić różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki, takie jak: 
a) spacery – organizowane w najbliższym otoczeniu przedszkola; 
b) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w miejscu zamieszkania dzieci w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych; 
c) wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, które mogą być realizowane w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych lub poza nimi; 
d) imprezy wyjazdowe (tzw. „zielone przedszkola”), zwane dalej „imprezami”. 
3. Działalność, o której mowa w ust.2 powinna służyć w szczególności: 
- poznawaniu kraju, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 
- poszerzeniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 
- upowszechnianiu wśród dzieci zasad ochrony środowiska oraz umiejętności korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego; 
- podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej; 
- poznawaniu zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach; 
- rozwijaniu zainteresowań dzieci; 
- wspomaganiu realizacji programu wychowania przedszkolnego; 
- wspomaganiu rodziców dzieci w procesie wychowania. 
4. Zabrania się realizacji spaceru, wycieczki lub imprezy podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, silnego wiatru, ulewy oraz wtedy, gdy temperatura jest niższa niż -10ºC lub wyższa niż +30º C. 
5. Nauczyciele realizujący spacery, wycieczki lub imprezy powinni zadbać o odpowiednie tj. dostosowane do pory roku i warunków atmosferycznych, uwzględniające charakter wycieczki lub imprezy, zapewniające dziecku odpowiedni komfort i bezpieczeństwo - ubranie oraz obuwie, poprzez informowanie rodziców o wymaganiach dotyczących ubioru dziecka – uczestnika spaceru, wycieczki lub imprezy. 
6. Każdorazowe wyjście poza teren przedszkola wymaga zgłoszenia tego faktu dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola oraz poinformowania ich o zamierzonym celu wyjścia. 
7. Wyjścia poza teren przedszkola nauczyciele wpisują do ewidencji wyjść znajdujących się na portierni przedszkola. 
8. Przed wyjściem z budynku przedszkola obowiązkiem nauczycieli jest w szczególności: 
a) każdorazowe przypomnienie dzieciom odpowiednich zasad bezpieczeństwa, 
b) sprawdzenie stanu liczebnego grupy, 
c) sprawdzenie czy dzieci są odpowiednio ubrane np. do aktualnych warunków atmosferycznych, 
d) w przypadku wyjścia poza teren przedszkola - zadbanie, aby wszystkie dzieci zostały ubrane w kamizelki lub szelki odblaskowe. Ponadto dzieci mogą posiadać inne jednakowe oznaczenia lub elementy garderoby (np. chustki, czapki).

§ 2. ORGANIZACJA SPACERÓW.
1. Podczas spacerów zapewnia się opiekę 2 opiekunów (w tym co najmniej 1 nauczyciel) na grupę licząca do 25 dzieci. W tym przypadku jeden opiekun idzie na początku kolumny, drugi na końcu. 
2. W przypadku spaceru lub wycieczki w pobliżu przedszkola - bez korzystania ze środka transportu komunikacji miejskiej - dopuszcza się, aby opiekę nad dwiema grupami przedszkolnymi (do 50 dzieci) sprawowało 3 opiekunów (w tym co najmniej 2 nauczycieli). W tym przypadku – jeden opiekun idzie na początku kolumny, drugi w środku a trzeci na końcu. 
3. Wskazane jest, aby osoby sprawujące opiekę nad dziećmi posiadały ze sobą podstawowe środki opatrunkowe – apteczka podręczna. 
4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do dbania o taki ubiór dzieci do przedszkola, aby podczas spacerów dzieci miały zapewniony odpowiedni komfort i bezpieczeństwo.

§ 3. ORGANIZACJA WYCIECZEK I IMPREZ
1. Harmonogram wycieczek w danym roku szkolnym nauczyciele ustalają w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci z danej grupy np. podczas zebrań grupowych. 
2. Przy organizacji wycieczek i imprez przedszkole może współpracować z Radą Rodziców oraz ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo lub turystyka, w tym firmami przewozowymi. 
3. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci (lub osoby przez nich upoważnione do opieki np. dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo) sprawujące opiekę nad dziećmi podczas wycieczki lub imprezy są zobowiązani do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki i przestrzegania zasad warunkujących ich bezpieczeństwo oraz stosowanie się do postanowień osoby sprawującej funkcję kierownika wycieczki lub imprezy. 
4. Wycieczka lub impreza powinna być dostosowana pod względem programowym i organizacyjnym, w tym w zakresie - celu wycieczki, trasy, harmonogramu, zapewnieniu odpowiedniej opieki – w szczególności do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności. 
5. Program i organizacja wycieczki powinna być omówiona ze wszystkimi jej uczestnikami – dziećmi i opiekunami. 
6. Podczas wycieczek lub imprez zapewnia się opiekę co najmniej 1 opiekuna na 12 dzieci, ale nie mniej niż dwóch opiekunów na grupę, w tym co najmniej jeden nauczyciel, jeśli w wycieczce bierze udział grupa, która liczy mniej niż 12 dzieci, z zastrz. ust. 7. 
7. W przypadku wycieczek lub imprez, które nie są realizowane z wykorzystaniem środków transportu komunikacji miejskiej, dopuszcza się możliwość sprawowania opieki przez trzech opiekunów (w tym co najmniej dwóch nauczycieli) nad grupą dzieci licząca do 50 dzieci. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor lub wicedyrektor po zapoznaniu się z rodzajem i programem wycieczki. 
8. Program wycieczki, liczbę uczestników oraz imiona i nazwiska: kierownika wycieczki i opiekunów, zawiera Karta Wycieczki, którą zatwierdza dyrektor lub z jego upoważnienia wicedyrektor.
9. Do Karty Wycieczki należy dołączyć: 
a) imienną listę dzieci uczestniczących w wycieczce lub imprezie; 
b) pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo dziecka w wycieczce w formie listy lub oświadczeń zawierającej w szczególności: cel wycieczki, środek transportu, czas trwania wycieczki, liczbę opiekunów oraz oświadczenie rodzica, że brak jest przeciwwskazań np. zdrowotnych do udziału dziecka w danej wycieczce 
10. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania zdrowotne. 
11. Podczas wycieczek (szczególnie kilkugodzinnych lub całodniowych) należy zapewnić dzieciom w miarę ich potrzeb: napoje, wyżywienie, umożliwić korzystanie z urządzeń sanitarnych. 
12. Rodzice mogą zaopatrzyć dzieci we własne napoje lub wyżywienie tylko w przypadku wyrażenia zgody przez nauczyciela realizującego wycieczkę. 
13. Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest przedszkole. 
14. Nadzór nad organizacją wycieczek i imprez sprawuje bezpośrednio wicedyrektor przedszkola.

§ 4. ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA I OPIEKUNA
1.Kierownikiem wycieczki, zwanym dalej kierownikiem może być tylko pracownik pedagogiczny szkoły.
2. Do podstawowych obowiązków kierownika należy: 
a) opracowanie programu wycieczki; 
b) poinformowanie dyrekcji o planowanej wycieczce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i uzyskanie zgody dyrektora na jej przeprowadzenie; 
c) uzyskanie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka; 
d) w przypadku koniecznej zmiany związanej z organizacją i czasem trwania wycieczki - dotyczącej rozkładu dnia w przedszkolu i wyżywienia dzieci - uzgodnienie jadłospisu i godzin posiłków z intendentem przedszkola na co najmniej 3 dni przed terminem wycieczki; 
e) wypełnienie karty wycieczki wraz z załącznikami oraz uzyskanie zatwierdzenia jej przez dyrektora lub wicedyrektora; 
f) zapoznanie uczestników z programem i regulaminem wycieczki oraz sposobami zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom; 
g) zapewnienie warunków do realizacji programu i regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 
h) określenie zadań opiekunów dotyczących realizacji wycieczki lub imprezy; 
i) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny i sprawny ekwipunek oraz obowiązkowo w odpowiednią liczbę apteczek pierwszej pomocy; 
j) organizacja transportu (komunikacja miejska lub zorganizowana); 
k) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel; 
l) sprawdzanie stanu liczbowego dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu, podczas wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 
m) po przeprowadzonej wycieczce złożenie sprawozdania z jej przebiegu dyrektorowi oraz rozliczenie poniesionych wydatków; 
n) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia (np. wypadek, zasłabnięcie jednego z uczestników) zapewnienie temu uczestnikowi odpowiedniej pomocy np. pomocy lekarskiej, opieki ze strony jednego z opiekunów wycieczki oraz niezwłocznego poinformowania dyrekcji przedszkola o zaistniałej sytuacji; 
o) niedopuszczenie do realizacji programu wycieczki lub jego części, jeśli sytuacja lub miejsce zagrażałoby zdrowiu lub życiu dzieci. 
3. Opiekunem wycieczki powinien być nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, albo po uzgodnieniu z dyrektorem inna pełnoletnia osoba. 
4. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy: 
a) sprawowanie odpowiedniej opieki nad dziećmi uczestnikami wycieczki lub imprezy, w tym poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa, obserwowanie i kontrolowanie stanu zdrowia lub stopnia zmęczenia dzieci, reagowania na ich potrzeby, dbanie o mienie dzieci; 
b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji celu i programu wycieczki; 
c) dbanie o przestrzeganie przez uczestników zasad bezpieczeństwa, zasad kulturalnego zachowania się, nadzorowanie przestrzegania regulaminu wycieczki przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 
d) wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika lub jego aktualnych poleceń. 
5. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy. 
6. Opieka nad dziećmi podczas spacerów, wycieczek lub imprez sprawowana jest w sposób ciągły. 
7. Osoba sprawująca funkcję opiekuna wycieczki lub imprezy a nie będąca pracownikiem przedszkola, przed rozpoczęciem wycieczki lub imprezy jest zobowiązana do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz obowiązkami dotyczącym realizacji przewozu dzieci środkami komunikacji obowiązującymi w przedszkolu i do potwierdzenia tego oraz zobowiązania się do przestrzegania zasad z nich wynikających w stosownym oświadczeniu.
8. Podczas przejazdu środkami transportu komunikacji miejskiej osoby sprawujące opiekę nad dziećmi zobowiązane są do zapewnienia im bezpieczeństwa, a w szczególności: zabezpieczenie drzwi pojazdów oraz zapewnienie dzieciom w miarę możliwości miejsc siedzących. 
9. Podczas przejazdu wynajętym autokarem wszystkie dzieci i opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Autokar powinien posiadać odpowiednie oznakowanie dotyczące przewozu dzieci. 
10. Kierownik wycieczki w porozumieniu z wicedyrektorem przedszkola dokonuje zgłoszenia autokaru do kontroli przed wyjazdem odpowiednim służbom kontroli ruchu drogowego.

§ 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI DZIECI - UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
1. Do podstawowych obowiązków dzieci – uczestników wycieczek lub imprez należy: 
a) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dyscypliny; 
b) Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych; 
c) Reagowanie na ustalone sygnały i polecenia opiekunów.

§ 6. FINANSOWANIE WYCIECZEK I IMPREZ
1. Koszty wycieczek i imprez mogą być finansowane w szczególności: 
a) ze środków własnych przedszkola; 
b) ze środków rodziców/prawnych opiekunów dzieci; 
c) ze środków Rady Rodziców; 
d) uzyskanych od innych osób fizycznych lub prawnych. 
2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdów, wyżywienia, opłat za wstępy itp. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.

Instrukcja BHP dotycząca dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu Samorządowym nr 17 w Krakowie

Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1166).

1. Personel kierowniczy, pedagogiczny, administracyjno-gospodarczy, osoby odbywające praktykę pedagogiczną w przedszkolu oraz osoby współdziałające w pracy przedszkola mają obowiązek znać niniejszą instrukcję.
2. Personel zatrudniony w przedszkolu sprawuje opiekę nad dziećmi, jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo przebywających pod opieka dzieci. Obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w przedszkolu.
3. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za stan BHP przedszkola oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania.
4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP, które są określone w obowiązujących na terenie przedszkola szczegółowych regulaminach, instrukcjach i procedurach. Nieznajomość przepisów o bezpieczeństwie dzieci nie usprawiedliwia ich nieprzestrzegania. Winni zaniedbania swoich obowiązków będą pociągnięci do odpowiedzialności służbowo-dyscyplinarnej.
5. Dzieci powinny być pod stałą opieka nauczyciela, który dostosowuje swoje oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
6. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. W przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
7. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas w przedszkolu atrakcyjnie i aktywnie.
8. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
9. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
10. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać.
11. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
12. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
13. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
14. Przy przemieszczaniu się grupy na terenie przedszkola dzieci poruszają się parami lub „gęsiego”.
15. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy - nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
16. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
17. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pracownik obsługi). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
18. Przedszkole powinno być wyposażone w apteczkę, zaopatrzoną w niezbędne środki potrzebne przy udzielaniu pierwszej pomocy. Każdy nauczyciel w placówce powinien posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
19. Instrukcja ta nie wyczerpuje wszystkich sytuacji jakie mogą powstać na terenie przedszkola, a jedynie stanowi zbiór zasad postępowania, które obowiązują pracowników we wszystkich, również nie wymienionych okolicznościach.

 

Regulamin korzystania ze stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Krakowie

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju wychowanków, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Krakowie organizuje stołówkę na terenie siedziby.

 2. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez wychowanków i pracowników z wydawanych posiłków.

 3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie wprowadzone w nim zmiany podawane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez placówkę (strona internetowa).

 1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

      Do korzystania z posiłków w stołówce ZSP Nr 6 uprawnieni są wyłącznie:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 16

 2. Dzieci Samorządowego Przedszkola Nr 17

 3. Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego N 6 w Krakowie

 1. Odpłatność za posiłki w Samorządowym Przedszkolu Nr 17

 1. Całodzienne wyżywienie w stołówce obejmuje trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

 2. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wynosi 11 zł 50 gr.

 3. W sytuacjach wzrostu bądź obniżenia kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po uprzednim poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem oraz po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.

 5. Wpłata za posiłki wraz z płatnością za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywana jest "z dołu", w terminie do 10 każdego miesiąca, przelewem na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6:

09102028920000540205903226

tytułem: Czesne za pobyt w przedszkolu /imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc….

 1. Nieobecności dziecka należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem lub w dniu którego nieobecność będzie dotyczyła telefonicznie do godziny 8:00

 2. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty po miesięcznym rozliczeniu. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 1. Odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej Nr 16 w Krakowie

 1. Cena obiadu dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 16 w Krakowie wynosi 6 zł 50 gr..

 2. Cena obiadu dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie wynosi 12,00 zł.

 3. Wpłata za obiady dokonywana jest "z dołu", w terminie do 10 każdego następnego miesiąca, przelewem na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6:

57102028920000510205925013

tytułem: Wpłata za obiady /klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc….

 1. Nieobecności na obiadach należy zgłaszać w dniu którego nieobecność będzie dotyczyła telefonicznie do godziny 8:00

 2. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wypłaty po miesięcznym rozliczeniu. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 3. Jeżeli uczniowie uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczanie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela- organizatora wycieczki (wyjścia).

 4. W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z nich, fakt ten należy zgłosić u Pani Intendentki do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń aktualnie korzysta z obiadów.

 1. Wydawanie posiłków

 1. Obiady wydawane są codziennie w godzinach od 12.00 – 14.00

 2. Jadłospis wywieszony jest na tablicy ogłoszeń stołówki i na stronie internetowej szkoły.

 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.

 1. Zasady zachowania w stołówce szkolnej

 1. Uczniów korzystających z posiłków w stołówce obowiązuje ustawienie się w kolejce.

 2. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu do stołówki osobom niekorzystającym z obiadów.

 3. W stołówce zabrania się: biegania, przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku.

 4. Sztućców i naczyń używa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

 5. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu.

 6. Na teren stołówki nie mają wstępu osoby postronne, w tym rodzice/opiekunowie prawni, inni członkowie rodziny.

 7. Nie należy wnosić na teren stołówki własnego jedzenia i własnych naczyń.