Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do godziny 17.30.
Rodzice zobowiązani są przyprowadzać osobiście dziecko do placówki do godz. 8.45, rozebrać je i oddać pod opiekę nauczyciela.
Wyjście dziecka z placówki powinno nastąpić do godz. 17.30.
Dzieci wydawane będą wyłącznie rodzicom  lub osobom  pełnoletnim, posiadającym  ich pisemne upoważnienie, gwarantujące bezpieczny powrót dziecka do domu. Osobom w stanie nietrzeźwym oraz osobom będącym pod działaniem środków odurzających dzieci nie będą wydawane.
Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

Posiłki

Przedszkole ma własną kuchnię. Zatrudniony personel kuchenny ma pełne kwalifikacje do pracy w kuchni przedszkolnej. Dzieci codziennie otrzymują trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.

Harmonogram podawania posiłków:

  8:30   śniadanie
12:00   obiad
14.30   podwieczorek

We wszystkich salach dziecięcych są butelki z wodą oraz kubeczki jednorazowe - dzieci mają stały dostęp do picia. 

Ramowy rozkład dnia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 803
Zalecane warunki i sposób realizacji:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

Realizacja podstawy programowej w godzinach 8.00 – 13.00

Plan dnia - dzieci młodsze (grupa 1,2):
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne.
8.15 – 8.30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8.30 – 9.10 Śniadanie – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, czynności higieniczne po śniadaniu.
9.10 – 9.30 Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.
9.30 – 10.00 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego ( z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej i muzycznej).
10.00 – 10.20 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.
10.20 – 11.45 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki ( w przypadku niesprzyjającej pogody – gry i zabawy w salach).
11.45 – 12.00 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
12.00 – 12.40 Obiad – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, czynności higieniczne po obiedzie.
12.40 – 13.00 Przygotowanie do odpoczynku, doskonalenie samoobsługi.
13.00 – 14.15 Odpoczynek – bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek i opowiadań.
14.15 – 14.30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, czynności higieniczne po podwieczorku.
15.00 – 17.30 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

Plan dnia - dzieci starsze (grupa 3,4):

6.30 – 8.00   Schodzenie się dzieci – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne.
8.15 – 8.30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8.30 – 9.10 Śniadanie – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, czynności higieniczne po śniadaniu.
9.10 – 10.20 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujące podstawę programową ( z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej i muzycznej) prowadzone z całą grupą
lub w małych zespołach w sali lub na powietrzu - wycieczki.
10.20 – 11.15 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki ( w przypadku niesprzyjającej pogody – gry i zabawy w salach).
11.15 – 11.30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11.30 – 12.10 Obiad – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, czynności higieniczne po obiedzie.
12.10 – 13.00 Odpoczynek – wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki klasycznej, gry i zabawy stolikowe.
13.00 – 13.20 Czytanie dzieciom książeczek.
13.20 – 14.15 Zabawy z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Realizacja pomysłów dzieci, twórcza praca zespołowa i indywidualna.
14.15 – 14.30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, czynności higieniczne po podwieczorku.
15.00 – 17.30 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.