Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 17 w Krakowie w warunkach pandemii covid -19

29 sierpnia 2020

Informacje wstępne
Opracowane procedury opierają się na:
Wytycznych GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja
Procedury zostały dostosowane do warunków Samorządowego Przedszkola nr 17 w Krakowie.

Organizacja opieki w przedszkolu
1. Liczebność dzieci w grupie wynosi maksymalnie 25, przy czym jest uzależniona od wielkości sal – powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2 m2, jednak powierzchnie może być mniejsza niż 1,5 m².
2. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali
3. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
4. Usuwa się z sal przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować (pluszaki, dywany, wózki, puzzle itp.).
5. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek.
6. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
7. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
8. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
9. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
10. Opiekunowie nadzorują, aby dzieci często i regularnie myły ręce przy użyciu wody z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
11. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.
12. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
13. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
14. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
15. Sprzęt na placu zabaw należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem
16. W sprawach pilnych dotyczących przedszkola prosimy o kontakt z sekretariatem
Nr telefonu komórkowego sekretariatu: 506 365 455

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

1. Przyprowadzanie/odbieranie dzieci do/z przedszkola jest możliwe tylko i wyłącznie osobnym wejściem od ul. Sebastiana
2. Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. Temperatura jest mierzona termometrem bezdotykowym codziennie rano podczas wejścia dziecka na teren przedszkola
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Na szatni może przebywać maksymalnie 7 rodziców z dziećmi.
5. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
8. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
9. W ramach zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka, rodzic jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, który rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać lub natychmiast oddzwonić na nr telefonu komórkowego sekretariatu: 506 365 455
10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
11. Dzieci są przyjmowanie do przedszkola wyłącznie w godzinach 6:30 – 8:30
12. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do wpisywania na listy obecności godziny przyjścia/wyjścia dziecka do/z przedszkola.
13. Obowiązują nowe upoważnienia do przyprowadzania/odbierania dziecka na rok szkolny 2020/2021.

Zasady organizacji żywienia

1. Z żywienia przygotowywanego przez pracowników szkolnej stołówki obligatoryjnie korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko nie może wnieść własnego pożywienia ani napojów.
2. Przedszkole zapewnia na terenie przedszkola wodę pitna dla dzieci i kubeczki jednorazowe
3. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
4. Podczas przygotowywania posiłków, oprócz warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności, higieny i dezynfekcji miejsca pracy.
5. Posiłki dzieci będą spożywać w stołówce szkolnej, w trybie zmianowym dla poszczególnych grup, o ustalonych godzinach. Po każdym posiłku, w przerwach między grupami, stoliki, siedziska i oparcia krzeseł będą dezynfekowane przez pracowników przedszkola, a naczynia dezynfekowane zgodnie z zaleceniami GIS.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Po wejściu na teren przedszkola osoby przyprowadzające/odbierające dziecko są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki dezynfekujące znajdują się przy wejściu.
2. Rodzice/opiekunowie na terenie budynku mają nakaz zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz noszenia rękawiczek ochronnych.
3. Dzieciom wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura po wcześniejszej, pisemnej zgodzie rodzica/opiekuna.
4. Dyrektor, zastępca dyrektora lub kierownik gospodarczy monitorować będą codzienne prace porządkowe, ze szczególnym nieuwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i na stołówce, wyłączników, zabawek i sprzętów gimnastycznych używanych podczas zajęć.
5. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniach środków dezynfekujących.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie potrzeby są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy ochronne.
7. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
8. W toaletach wywieszone są plakaty z piktogramami i instrukcjami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

1. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Do pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Krakowie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
3. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować od pozostałych pracowników i dzieci, powiadomić Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
6. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem, wyznaczona przez Dyrektora osoba niezwłocznie dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, kombinezon), a następnie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji - pozostaje z nim, zachowując maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2 metrów do momentu odebrania przez rodziców.
7. Nauczyciel pod opieką którego było dziecko niezwłocznie powiadamia Dyrektora i przeprowadza pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
8. Dyrektor zawiadamia jednostkę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie przedszkola zachorowania na COVID-19
9. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur.
10. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwonienia.
11. Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.
12. Pomieszczenia, w których przebywało zakażone dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.


INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
Ważne telefony

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05
należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji
tel. 12 684 40 33,
tel. 12 684 40 32,
tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133
w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy
tel. 12 684 40 32
tel. 12 684 40 33
2. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (całodobowe telefony dyżurne) –
tel. 666 035 666, 602 430 042
3. Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590
4. Urząd Miasta Krakowa - Wydział Edukacji – tel. 012-616-5200
5. Szpitale zakaźne:
Kraków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki, ul. Macieja Jakubowskiego 2, (12) 400 20 00, (12) 400 20 21, (12) 400 20 06
Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, os. Na Skarpie 66, dorośli: (12) 622 94 03, (12) 622 93 90, (12) 622 94 07, dzieci: (12) 622 95 03, (12) 622 93 44

Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, (12) 614 23 23, (12) 614 23 22, (12) 614 23 27